Hopp til innholdet

Bingsholmsråsa fuglefredningsområde

Bingsholmsråsa ble fredet som fuglefredningsområde i 1983. Området er spesielt interessant i trekktidene og om vinteren, og er blant annet kjent for å være et fast overvintringsområde for lom og dykkere. Vår og høst er området viktig som rasteplass for vadere.

Her er hva Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver i forbindelse med fredningen:

Bingsholmsråsa fuglefredningsområde – Åfjord kommune
Bingsholmsråsa i Åfjord kommune ble vernet som fuglefredningsområde ved kongelig resolusjon den 23. desember 1983. Reservatet dekker et areal på ca. 5190 dekar, hvorav ca. 5010 dekar er vannareal. Formålet med opprettelsen av fuglefredningsområdet er å bevare et rikt og interessant fugleliv og en viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl.

Bingholmråsa er sundet mellom Tårnes og Lauvøya. Det består av større fjære/strandstrekninger og gruntvannsområder. I sundet ligger det forøvrig en rekke større og mindre holmer, noen av disse blir landfast ved fjære sjø. De største fjæreområdene ligger rundt Tårneset. Disse består av flere elementer; fra mudder/leirbunn til sand-, grus- og rullesteinstrand. Nederst i fjæra er det store tangbelter. Holmene er dels lyngbevokst og dels grasbevokst. Spissen på Tårnes er flat og preget av jordbruk. Lauvøya er totalt sett mer variert og utgjør et vakkert kulturlandskap

 

Fuglelivet
Fjære- og gruntvannsområdene er viktige for en rekke vannfugler, størst betydning har området som rasteplass under trekket og som overvintringsområde. Området er sammen med tilsvarende områder på Ørlandet blant de viktigste av sitt slag på kysten av Sør-Trøndelag. Under trekket, og da spesielt høsttrekket, kan store mengder vannfugl ha tilhold på Tårnes og isundet. Grågås raster i stort antall på Tårnes, det samme gjør en lang rekke vadere som f.eks.; tjeld, sandlo, tundralo, myrsnipe, tundrasnipe, dvergsnipe, polarsnipe og lappspove.

 

Vinterstid finner vi til dels store antall av overvintrende vannfugl i området. Blant de artene vi kan se på denne tiden av året er smålom, islom, gulnebblom, gråstrupedykker, horndykker, storskarv, toppskarv, ærfugl, sjøorre, havelle, siland, fjæreplytt, steinvender, alke, lomvi og teist. Storspove og lappspove kan også av og til overvintre. Havørn streifer regelmessig innom området. Tidligere var holmene i sundet viktige hekkeplasser for en rekke fugler, men av forskjellige årsaker er det mindre hekkende fugler her i dag. Arter som bl.a. ærfugl, siland, tjeld, rødstilk og rødnebbterne hekker her.