Bjugn/Artsliste
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Bjugn
kommune

Artsliste, Bjugn

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Bjugn kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Pr. dags dato er det 247 arter, derav 1 skjermet art som ikke er synlig på artslista under. Hvis du trykker på artsnavnene under vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler. (Av en eller annen grunn er det ikke mulig å få opp observasjonen av skogdue...?)

Knoppsvane Gulnebblom Dvergsnipe Lomvi Jernspurv Svartmeis
Dvergsvane Dvergdykker Temmincksnipe Polarlomvi Rødstrupe Blåmeis
Sangsvane Toppdykker Tundrasnipe Alke Blåstrupe Kjøttmeis
Sædgås Gråstrupedykker Fjæreplytt Teist Rødstjert Spettmeis
Kortnebbgås Horndykker Myrsnipe Alkekonge Buskskvett Trekryper
Tundragås Havhest Brushane Lunde Steinskvett Tornskate
Grågås Gulnebblire Kvartbekkasin Bydue Ringtrost Varsler
Ringgås Grålire Enkeltbekkasin Skogdue Svarttrost Rødhodevarsler
Hvitkinngås Havlire Rugde Ringdue Gråtrost Nøtteskrike
Kanadagås Havsvale Svarthalespove Tyrkerdue Måltrost Skjære
Gravand Stormsvale Lappspove Gjøk Rødvingetrost Nøttekråke
Brunnakke Havsule Småspove Haukugle Duetrost Kaie
Snadderand Storskarv Storspove Spurveugle Gresshoppesanger Kornkråke
Krikkand Toppskarv Sotsnipe Kattugle Sivsanger Kråke
Amerikakrikkand Egretthegre Rødstilk Hornugle Busksanger Ravn
Stokkand Gråhegre Gluttsnipe Jordugle Myrsanger Stær
Stjertand Havørn Skogsnipe Perleugle Rørsanger Gråspurv
Knekkand Myrhauk Grønnstilk Tårnseiler Trostesanger Pilfink
Skjeand Hønsehauk Strandsnipe Hærfugl Tartarsanger Bokfink
Taffeland Spurvehauk Steinvender Vendehals Gulsanger Bjørkefink
Toppand Fjellvåk Svømmesnipe Gråspett Svarthodesanger Grønnfink
Bergand Kongeørn Polarsvømmesnipe Grønnspett Hauksanger Stillits
Ærfugl Fiskeørn Polarjo Svartspett Møller Grønnsisik
Praktærfugl Tårnfalk Tyvjo Flaggspett Tornsanger Tornirisk
Havelle Dvergfalk Fjelljo Hvitryggspett Hagesanger Bergirisk
Svartand Jaktfalk Storjo Dvergspett Munk Gråsisik
Brilleand Vandrefalk Dvergmåke Tretåspett Østsanger Brunsisik
Sjøorre Vannrikse Sabinemåke Sanglerke Gulbrynsanger Polarsisik
Kvinand Myrrikse Hettemåke Sandsvale Blekbrynsanger Båndkorsnebb
Lappfiskand Åkerrikse Fiskemåke Låvesvale Brunsanger Grankorsnebb
Siland Sivhøne Sildemåke Amursvale Bøksanger Furukorsnebb
Laksand Sothøne Gråmåke Taksvale Gransanger Rosenfink
Stivhaleand Trane Grønlandsmåke Tartarpiplerke Løvsanger Konglebit
Jerpe Tjeld Polarmåke Trepiplerke Fuglekonge Dompap
Lirype Sandlo Svartbak Heipiplerke Gråfluesnapper Kjernebiter
Orrfugl Sibirlo Krykkje Skjærpiplerke Svarthvit fluesnapper Lappspurv
Storfugl Heilo Ismåke Gulerle Stjertmeis Snøspurv
Vaktel Tundralo Makrellterne Linerle Løvmeis Gulspurv
Smålom Vipe Rødnebbterne Sidensvans Granmeis Dvergspurv
Storlom Polarsnipe Svartterne Fossekall Lappmeis Sivspurv
Islom Sandløper Hvitvingesvartterne Gjerdesmett Toppmeis  

Siden er oppdatert: 14.10.2013 20:03:11