Ørland/Artsliste

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Ørland
kommune

Artsliste, Ørland

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Ørland kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Pr. dags dato er det 253 arter, derav 1 skjermet art som ikke er synlig på artslista under. Hvis du trykker på artsnavnene under vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler.
En "ikke spontan" dverggås ligger også inne i tabellen under, men regnes ikke med i totalantallet.

Knoppsvane Islom Sandløper Ismåke Skjærpiplerke Spettmeis
Dvergsvane Gulnebblom Dvergsnipe Splitterne Gulerle Trekryper
Sangsvane Dvergdykker Temmincksnipe Makrellterne Vintererle Tornskate
Sædgås Toppdykker Tundrasnipe Rødnebbterne Linerle Rosenvarsler
Kortnebbgås Gråstrupedykker Fjæreplytt Svartterne Sidensvans Varsler
Tundragås Horndykker Myrsnipe Lomvi Gjerdesmett Nøtteskrike
Dverggås Havhest Fjellmyrløper Polarlomvi Jernspurv Skjære
Grågås Stormsvale Brushane Alke Rødstrupe Nøttekråke
Ringgås Havsule Kvartbekkasin Teist Blåstrupe Kaie
Hvitkinngås Storskarv Enkeltbekkasin Alkekonge Rødstjert Kornkråke
Kanadagås Toppskarv Dobbeltbekkasin Lunde Buskskvett Kråke
Rødhalsgås Egretthegre Rugde Bydue Svartstrupe Svartkråke
Rustand Gråhegre Svarthalespove Skogdue Steinskvett Ravn
Gravand Vepsevåk Lappspove Ringdue Svartstrupesteinskvett Stær
Mandarinand Svartglente Småspove Tyrkerdue Ringtrost Rosenstær
Brunnakke Havørn Storspove Turteldue Svarttrost Gråspurv
Snadderand Sivhauk Sotsnipe Gjøk Gråtrost Pilfink
Krikkand Myrhauk Rødstilk Tårnugle Måltrost Bokfink
Stokkand Hønsehauk Gluttsnipe Hubro Rødvingetrost Bjørkefink
Stjertand Spurvehauk Skogsnipe Snøugle Gresshoppesanger Grønnfink
Knekkand Musvåk Grønnstilk Haukugle Sivsanger Stillits
Skjeand Fjellvåk Tereksnipe Spurveugle Myrsanger Grønnsisik
Taffeland Kongeørn Strandsnipe Kattugle Tartarsanger Tornirisk
Toppand Fiskeørn Steinvender Hornugle Gulsanger Bergirisk
Bergand Tårnfalk Svømmesnipe Jordugle Rødstrupesanger Gråsisik
Ærfugl Dvergfalk Polarsvømmesnipe Perleugle Møller Brunsisik
Praktærfugl Lerkefalk Polarjo Tårnseiler Tornsanger Polarsisik
Stellerand Jaktfalk Tyvjo Hærfugl Hagesanger Båndkorsnebb
Havelle Vandrefalk Fjelljo Vendehals Munk Grankorsnebb
Svartand Vannrikse Storjo Gråspett Gulbrynsanger Furukorsnebb
Brilleand Myrrikse Svartehavsmåke Grønnspett Bøksanger Rosenfink
Sjøorre Åkerrikse Dvergmåke Flaggspett Gransanger Konglebit
Kvinand Sivhøne Sabinemåke Dvergspett Løvsanger Dompap
Lappfiskand Sothøne Hettemåke Tretåspett Fuglekonge Lappspurv
Siland Trane Ringnebbmåke Dverglerke Gråfluesnapper Snøspurv
Laksand Tjeld Fiskemåke Sanglerke Svarthvit fluesnapper Gulspurv
Jerpe Dverglo Sildemåke Sandsvale Stjertmeis Dvergspurv
Lirype Sandlo Gråmåke Låvesvale Løvmeis Sivspurv
Orrfugl Boltit Grønlandsmåke Taksvale Granmeis  
Storfugl Heilo Polarmåke Tartarpiplerke Toppmeis  
Vaktel Tundralo Svartbak Trepiplerke Svartmeis  
Smålom Vipe Rosenmåke Heipiplerke Blåmeis  
Storlom Polarsnipe Krykkje Lappiplerke Kjøttmeis  

Siden er oppdatert: 26.10.2013 21:37:33