Osen/Artsliste

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Osen
kommune

Artsliste, Osen

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Osen kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Pr. dags dato er det 138 arter, derav 1 skjermet art som ikke er synlig på artslista under. Hvis du trykker på artsnavnene under vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler.

Knoppsvane Havsule Enkeltbekkasin Ringdue Ringtrost Varsler
Sangsvane Storskarv Rugde Gjøk Svarttrost Nøtteskrike
Kortnebbgås Toppskarv Småspove Jordugle Gråtrost Skjære
Grågås Gråhegre Storspove Tårnseiler Måltrost Kråke
Ringgås Havørn Rødstilk Gråspett Rødvingetrost Ravn
Hvitkinngås Hønsehauk Gluttsnipe Grønnspett Sivsanger Stær
Gravand Spurvehauk Strandsnipe Svartspett Møller Rosenstær
Brunnakke Fjellvåk Steinvender Flaggspett Tornsanger Gråspurv
Krikkand Storskrikørn Tyvjo Sanglerke Hagesanger Bokfink
Stokkand Kongeørn Fjelljo Låvesvale Munk Bjørkefink
Ærfugl Tårnfalk Storjo Trepiplerke Gransanger Grønnfink
Havelle Dvergfalk Hettemåke Heipiplerke Løvsanger Grønnsisik
Svartand Jaktfalk Fiskemåke Skjærpiplerke Fuglekonge Bergirisk
Sjøorre Vandrefalk Sildemåke Linerle Gråfluesnapper Gråsisik
Kvinand Trane Gråmåke Sidensvans Svarthvit fluesnapper Brunsisik
Siland Tjeld Svartbak Fossekall Stjertmeis Grankorsnebb
Laksand Sandlo Krykkje Gjerdesmett Løvmeis Furukorsnebb
Lirype Heilo Makrellterne Jernspurv Granmeis Dompap
Orrfugl Tundralo Rødnebbterne Rødstrupe Toppmeis Lappspurv
Storfugl Vipe Lomvi Blåstrupe Svartmeis Snøspurv
Smålom Polarsnipe Alke Rødstjert Blåmeis Gulspurv
Storlom Fjæreplytt Teist Buskskvett Kjøttmeis Sivspurv
Gulnebblom Kvartbekkasin Lunde Steinskvett Trekryper  

Siden er oppdatert: 26.10.2013 21:12:54