Rissa/Artsliste
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Rissa
kommune

Artsliste, Rissa

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Rissa kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Hvis du klikker på artsnavnet vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler, og i alt er 226 arter registrert innenfor kommunens grenser i denne databasen.
En av artene som er lagt inn er en snøugle fra Rørvik september 1988, men denne er av en eller annen grunn blitt "skjermet".
En juv. rosenstær skutt i Rissa 30/9-1985 er nevnt i Haftorn 1971. Denne er lagt inn i AO, men ser ut til å være fjernet? Vi lar linken stå inntil videre. Med denne observasjonen er det registrert 227 arter i kommunen.

Knoppsvane Storlom Vipe Ismåke Skjærpiplerke Kjøttmeis
Dvergsvane Islom Polarsnipe Makrellterne Gulerle Spettmeis
Sangsvane Gulnebblom Sandløper Rødnebbterne Linerle Trekryper
Sædgås Dvergdykker Dvergsnipe Hvitvingesvartterne Sidensvans Tornskate
Kortnebbgås Toppdykker Temmincksnipe Lomvi Fossekall Varsler
Tundragås Gråstrupedykker Tundrasnipe Alke Gjerdesmett Nøtteskrike
Grågås Horndykker Fjæreplytt Teist Jernspurv Lavskrike
Ringgås Havhest Myrsnipe Alkekonge Rødstrupe Skjære
Hvitkinngås Storskarv Fjellmyrløper Bydue Blåstrupe Nøttekråke
Kanadagås Toppskarv Brushane Ringdue Rødstjert Kaie
Gravand Gråhegre Kvartbekkasin Tyrkerdue Buskskvett Kornkråke
Brunnakke Vepsevåk Enkeltbekkasin Turteldue Steinskvett Kråke
Snadderand Havørn Rugde Gjøk Ringtrost Ravn
Krikkand Sivhauk Svarthalespove Hubro Svarttrost Stær
Stokkand Steppehauk Lappspove Snøugle Gråtrost Rosenstær
Stjertand Hønsehauk Småspove Haukugle Måltrost Gråspurv
Knekkand Spurvehauk Storspove Spurveugle Rødvingetrost Pilfink
Skjeand Musvåk Sotsnipe Kattugle Duetrost Bokfink
Taffeland Fjellvåk Rødstilk Hornugle Sivsanger Bjørkefink
Toppand Storskrikørn Gluttsnipe Jordugle Gulsanger Grønnfink
Bergand Kongeørn Skogsnipe Perleugle Hauksanger Stillits
Ærfugl Fiskeørn Grønnstilk Tårnseiler Møller Grønnsisik
Praktærfugl Tårnfalk Strandsnipe Blåråke Tornsanger Bergirisk
Stellerand Dvergfalk Steinvender Hærfugl Hagesanger Gråsisik
Havelle Jaktfalk Svømmesnipe Vendehals Munk Brunsisik
Svartand Vandrefalk Polarjo Gråspett Bøksanger Polarsisik
Sjøorre Vannrikse Tyvjo Grønnspett Gransanger Grankorsnebb
Kvinand Myrrikse Fjelljo Svartspett Løvsanger Furukorsnebb
Lappfiskand Åkerrikse Storjo Flaggspett Fuglekonge Rosenfink
Siland Sivhøne Dvergmåke Dvergspett Gråfluesnapper Konglebit
Laksand Sothøne Hettemåke Tretåspett Svarthvit fluesnapper Dompap
Jerpe Trane Fiskemåke Sanglerke Stjertmeis Kjernebiter
Lirype Kanadatrane Sildemåke Sandsvale Løvmeis Lappspurv
Fjellrype Tjeld Gråmåke Låvesvale Granmeis Snøspurv
Orrfugl Sandlo Grønlandsmåke Taksvale Lappmeis Gulspurv
Storfugl Boltit Polarmåke Trepiplerke Toppmeis Hortulan
Vaktel Heilo Svartbak Heipiplerke Svartmeis Sivspurv
Smålom Tundralo Krykkje Lappiplerke Blåmeis  

Siden er oppdatert: 26.10.2013 21:22:15