Roan/Artsliste

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Roan
kommune

Artsliste, Roan

Under ser du en artsliste over fugleartene som er observert i Roan kommune, satt opp i systematisk rekkefølge. Pr. dags dato er det 129 arter, derav 2 skjermete arter som ikke er synlig på artslista under. Hvis du trykker på artsnavnene under vil du få opp et vindu med alle observasjonene som er lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler.

Knoppsvane Toppskarv Rødstilk Jordugle Måltrost Stær
Sangsvane Gråhegre Gluttsnipe Gråspett Rødvingetrost Gråspurv
Kortnebbgås Havørn Strandsnipe Grønnspett Sivsanger Pilfink
Grågås Spurvehauk Steinvender Flaggspett Møller Bokfink
Gravand Fjellvåk Tyvjo Sanglerke Tornsanger Bjørkefink
Krikkand Storskrikørn Hettemåke Låvesvale Hagesanger Grønnfink
Stokkand Kongeørn Fiskemåke Taksvale Munk Grønnsisik
Ærfugl Fiskeørn Sildemåke Trepiplerke Gransanger Bergirisk
Havelle Tårnfalk Gråmåke Heipiplerke Løvsanger Gråsisik
Svartand Dvergfalk Grønlandsmåke Skjærpiplerke Fuglekonge Brunsisik
Kvinand Vandrefalk Svartbak Linerle Gråfluesnapper Grankorsnebb
Siland Vannrikse Krykkje Sidensvans Svarthvit fluesnapper Dompap
Laksand Åkerrikse Makrellterne Fossekall Løvmeis Kjernebiter
Lirype Trane Rødnebbterne Gjerdesmett Granmeis Lappspurv
Orrfugl Tjeld Lomvi Jernspurv Toppmeis Snøspurv
Smålom Heilo Alke Rødstrupe Blåmeis Gulspurv
Storlom Vipe Teist Rødstjert Kjøttmeis Sivspurv
Islom Fjæreplytt Alkekonge Buskskvett Varsler  
Gulnebblom Brushane Ringdue Steinskvett Nøtteskrike  
Havhest Enkeltbekkasin Gjøk Ringtrost Skjære  
Havsule Småspove Haukugle Svarttrost Kråke  
Storskarv Storspove Spurveugle Gråtrost Ravn  

Siden er oppdatert: 26.10.2013 21:33:28