Bjugn/Eidsvatnet
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Bjugn
kommune

Eidsvatnet, Bjugn


Eidsvatnet (se kart nederst på sida).

Eidsvatnet ble fredet som fuglefredningsområde i 1983. Området er spesielt interessant i trekktidene, men også som hekkeområde er Eidsvatnet svært viktig for en del arter.

Her er hva Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver i forbindelse med fredningen:

Eidsvatnet fuglefredningsområde - Bjugn kommune
Eidsvatnet i Bjugn kommune ble vernet som fuglefredningsområde ved kongelig resolusjon den 23. desember 1983. Reservatet dekker et areal på ca. 670 dekar, hvorav ca. 650 dekar er vannareal. Formålet med opprettelsen av fuglefredningsområdet er å bevare et rikt og interessant fugleliv og en viktig trekklokalitet for vannfugl.

Eidsvatnet er et langstrakt, grunt vatn omgitt for en stor del av dyrket mark. På sørvest-siden er det bratte bergpartier med løvskog og furuskog. I strandsonen er det et smalt, nesten sammenhengende belte med kantskog bestående av or og vier. Rundt store deler av vatnet er det et takrørbelte som særlig i nordenden er bredt, tett og høyvokst. Innenfor takrørskogen finnes et belte av elvesnelle, sumpsivaks, starr o.a. - dette er best utviklet i nordenden. Nettopp den nordre delen utgjør det grunneste partiet i vatnet (1-3 meters dyp).

Fugleliv
For trekkende vannfugl er Eidsvatnet sammen med Litlvatnet i Agdenes kommune det viktigste lavlandsvatn i fylket. Området fungerer også som hekkeplass for en del fuglearter. Dessuten benyttes området som beiteplass for arter som hekker i nærheten og som myteplass for ender.
 
Eidsvatnet er en av de viktigste rasteplassene for sangsvane i fylket; opptil 200 individer observert i slutten av mars. Arter som stokkand, krikkand,toppand og kvinand opptrer tallrikt på trekket og hekker også vedvatnet. Skjeand opptrer årvisst på vårtrekk. Sjeldnere andearterbesøker også av og til vatnet; knekkand, snadderand, taffelandog lappfiskand. Gråhegre har også tilhold her. Canadagås er utsatt i Bjugn og hekker årvisst her. Sothøne hekket tidligere, men ser nå ut til å være forsvunnet.
 
Ellers besøker også en del vadefugler området. De vanligste er vipe, brushøns, rødstilk, strandsnipe og enkeltbekkasin. Vipe, rødstilk og storspove hekker i nærheten av vatnet. Flere måkearter streifer innom, bl.a. er den sjeldne dvergmåken sett her. Spurvefugler som sivsanger og sivspurv er vanlige hekkefugler i kantsonene.

Artsliste
Siste observasjoner

Kart over området. Hos www.miljostatus.no finner du også et bra satelittbilde over området.

Siden er oppdatert: 19.11.2015 20:28:17