Rissa/Grønningsbukta
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Rissa
kommune

Grønningsbukta, Rissa


Grønningsbukta sett fra sør (se kart nederst på sida). Bildet er tatt for noen år siden, før fugletårnet ble satt opp. Det er også anlagt en større ferskvannsdam oppe til høyre i bildet, med muligheter for andre fuglearter enn de som har vært vanlige fram til i dag.

Grønningsbukta ble fredet som naturreservat i 1983. Området er verneverdig både av hensyn til fugleliv, naturtype og vegetasjon. Som fugleområde er Grønningsbukta spesielt interessant i trekktidene og om vinteren og har etter hvert fått en imponerende artsliste.

En rapport utgitt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og som bl.a. omhandler fuglelivet i Grønningsbukta kan lastes ned HER.

Det er bygd et fugletårn i bukta. Veien ned mot fugletårnet er merket med skilt, og en parkeringsplass er opprettet like foran tårnet.

Statens naturoppsyn foretar hvert 10. år en totaltelling av fugler i de ulike fredaområdene i fylket. Dette i den hensikt å kunne følge med i utviklingstrender for de ulike arter. Det var ukentlige tellinger i Grønningsbukta i 2010.

Artsliste
Siste observasjoner

Kart over området. Hos www.miljostatus.no finner du også et bra satelittbilde over området.

Siden er oppdatert: 19.11.2015 20:31:00