Ørland

 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Ørland
kommune

Ørland kommune
Når du kommer inn på artslista i menyen over, kan du se status for hver enkelt art som er observert i kommunen og som er lagt inn på www.artsobservasjoner.no. Du kan imidlertid få en rask oversikt over artene som er observert i Ørland kommune ved å klikke HER.

Fra menyen over kan du også komme inn på en fenologiside. Den tar for seg årstidsvariasjoner for fuglearter som vanligvis ikke er i kommunen hele året. I tillegg finner du egne sider om fuglelokaliteter i kommunen. Nederst på denne siden finner du linker til andre fugleområder i Ørland og noen fuglerapporter i PDF-format.

Mange legger inn fugleobservasjonene sine på www.artsobservasjoner.no. Nedenfor finner du de siste observasjonene fra Ørland kommune:


 

Viktige fuglelokaliteter i Ørland:
 
     
Austråtlunden landskapsvernområde
Ore- og hasselskogområdene, samt randsonene i den rike mosaikk av blandingsskog og myrområder, er spesielt fuglerike. Særlig spurvefugler som trepiplerke, rødstrupe, troster, gulsanger, munk, hagesanger, tornsanger, gransanger, løvsanger, meiser, bokfink og sivspurv setter sitt preg på området. Av andre fuglearter som er registrert kan nevnes hønsehauk, orrfugl, jerpe, rugde, enkeltbekkasin, kattugle, hubro, gråspett, tretåspett, dvergspett og furukorsnebb. Også i borghagen er det et yrende fugleliv.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Brekstadfjæra
Artsliste
Siste observasjoner
Grandefjæra naturreservat
Artsliste
Siste observasjoner
Hovsfjæra fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner

Innstrandfjæra fuglefredningsområde
Artsliste
Siste observasjoner

Kråkvågsvaet fuglefredningsområde
Reservatet ble opprettet i 1983 for å sikre en viktig del av Ørlands våtmarkssystem og å bevare det rike fuglelivet i området, særlig av hensyn til hekkende og overvintrende lom, dykkere, dykkender, vadere og andre vannfugler. Det er det nest største av de fire delområdene i ramsarområdet Ørland våtmarkssystem, og det eneste av de fire som ikke ligger til selve Ørlandshalvøya.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Rusasetvatnet
Vannet ble tappet ned på 1980- og 1990-tallet. I 2006 ble det lagt fram en plan for å restaurere Rusasetvatnet.
Artsliste
Siste observasjoner

 
Storfosna
Artsliste
Siste observasjoner
 
 


Her er noen rapporter om fugleliv og natur i Ørland:

Siden er oppdatert: 23.05.2017 22:19:53