Annet/Opprop og prosjekter
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 


Opprop:  HUBRO (Bubo bubo)

NOF Sør-Trøndelag vil med dette opplyse om at det er startet opp et prosjekt for kartlegging av hubroen`s utbredelse her i fylket. Prosjektet har fått økonomisk støtte av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Hubroen er en følsom art som minker sterkt i Midt-Norge. Den er nå havnet på den Norske Rødlista over truede arter: som sterkt truet. Dette skyldes menneskelig forstyrrelser på hekkeplassene, hytteutbygging, kollisjoner med kraftledninger, veiutbygging, vindkraft osv. Vi ønsker at personer med lokalkunnskap kan hjelpe oss med å sende inn data på for eksempel: ropende hubro, hubroberg som nå er forlatt, individer funnet døde, skutt, (fra skuddpremiens tid), eller andre observasjoner av hubro som er gjort. Husk at ingen opplysning er for liten.

Etter hvert som prosjektet går sin gang vil det bli utvidet med en del feltarbeid, hvor lokale medlemmer kan delta. (Godtgjørelse for bruk av bil og andre utgifter vil bli dekket etter avtale).
Målet med dette er å få mest mulig data innlagt i Naturbasen, som er et verktøy for miljøforvaltningen i Norge. På denne måten kan vi kanskje få begrenset (stoppet) en del utbygging
ved hubroens hekkeplasser.

Syns du dette virker som noe du har lyst til å bidra med, så ikke nøl med å ta kontakt.

Prosjektgruppa består av følgende personer:

Georg Bangjord, tlf: 900 25 056, bangjord@online.no 
Lorentz Noteng, tlf: 911 06 808, lonot@online.no
Kjetil Aadne Solbakken, tlf: 976 23 593, kjetaso@online.no
Morten Venås, tlf: 915 67 865, mvenaas@online.no 

Med hilsen

Morten Venås, prosjektleder                                          
Lorentz Noteng,
Leder NOF Sør Trøndelag


Pågående prosjekter:

Kattugle:

 • Prosjekt kattugle Sør-Trøndelag opprettet et kassefelt på 12 kasser i Rissa i 1994. På dette tidspunkt var det svært få kattugler i Rissa. Bestanden økte jevnt utover på 1990-tallet og i 2000 ble det bekreftet syv hekkinger. I dag driftes ca 20 kasser og hekkebestanden er livskraftig med min. 20 par. Alfred Brødreskift er ansvarlig for oppfølging av kassefeltet i Rissa, hvor det innhentes hekkebiologiske data og ringmerking av voksne hunnfugl og unger. En rekke personer deltar i prosjektet i Rissa. Rissa er et av ti kassefelt i Sør-Trøndelag som inngår i et langtidsstudie av kattugle. I 2012 er det 30 årsjubileum for prosjektet. Pr. dags dato er ca. 3000 kattugler ringmerket i prosjektet. Georg Bangjord er prosjektansvarlig i Sør-Tr.lag. Det drives et tilsvarede prosjekt i Nord-Trøndelag, samt i Rinddalen.

 • Du kan lese mer om resultatene her: Prosjekt kattugle

Trane:

 • Vekst i bestanden har ført til flere hekkende par på Fosen. Opplysninger ang. hekking, hekkeplasser, ringmerking og trekk følges opp årlig.

Vendehals:

 • 4 kasser er hengt opp i Rissa i 2011. Ingen respons hverken i 2011 eller 2012. En av kassene ble flyttet i 2017, til et sted der vendehals er observert.

Perleugle:

 • Satsing på å kartlegge hekkebestandene av perleugle startes i 2013. Flere kasser er satt opp.

Fugletelling i våtmarksområder:
 • Statens naturoppsyn foretar hvert 10. år en totaltelling av fugler i de ulike fredaområdene i fylket. Dette i den hensikt å kunne følge med i utviklingstrender for de ulike arter.
 • Det var ukentlige tellinger i Grønningsbukta og tilnærmet ukentlige tellinger i Strømmen ble utført i verneområdene i Rissa i 2010. Det er utarbeidet en tabell over nøkkelverdier fra tellingene i Grønningsbukta i 2010.
 • I tillegg ble det utført 16 totaltellinger jevnt fordelt gjennom året (2010) i hvert av verneområdene Kråkvågsvaet i Ørland og Bingsholmråsa fuglefredningsområde i Åfjord. Også her ti år siden forige gang med systematiske tellinger i disse verneområdene.
 • I 2011 blir det utført ukentlige tellinger verneområdene på Ørland, henholdvis tre punkter i Grandefjæra, to punkter i Hovsfjæra og to punkter i Innstrandfjæra, samt ukentlig totaltelling av Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn. Tellingne legger vekt på vannfugl, men øvrige arter blir også registert. Det er i år 10 år siden sist det ble utført systematiske tellinger i disse verneområdene.
 • I 2012 er det Været (på Tarva) som står for tur når det gjelder systematiske tellinger.
 • I 2013 skal det nok en gang utføres ukentlige tellinger i Grønningsbukta. Disse legges inn som dagbøker på artsobs. 
   

Siden er oppdatert: 06.05.2017 21:04:49