Hopp til innholdet

Momyra og Momyrvatnet, Åfjord

Momyra og Momyrvatnet ligger nordøst i Åfjord kommune. Det er omgitt av terrengdekkende myr, krattskog og dyrkamark. I sør ligger ei mindre tjønn som er i ferd med å gro igjen. Tjønna og myrområdene sør for denne er fredet som naturreservat (terrengdekkende myr). Området er viktig som hekkeområde for andefugler, og artene stokkand, krikkand, bergand, toppand, kvinand og svartand er funnet hekkende her. I tillegg hekker en rekke vadefuglearter; blant annet brushane. Området inneholder også en interessant spurvefuglfauna, med arter som blåstrupe og gulerle. Området er også viktig som myte- og rastelokalitet for andefugl, sangsvaner og traner. I de siste årene har omkring 100 sangsvaner hatt tilhold i vatnet og tjønna i vårmånedene. 

Artsliste
Siste observasjoner