Hopp til innholdet

Strømmen, Rissa

Strømmen sett fra Blåheia, med Botn i bakgrunnen og Sundsbukta i forgrunnen (se kart nederst på sida).

Strømmen ble fredet som fuglefredningsområde i 1983. Området er imidlertid verneverdig både av hensyn til fugleliv, naturtype og vegetasjon. Som fugleområde er Strømmen spesielt interessant i trekktidene og om vinteren, og er blant annet kjent for å være et fast overvintringsområde for dvergdykker. Strømmen fryser aldri helt til på grunn av tidevannsstrømmene inn til Botn, som ligger innenfor, og er derfor et attraktivt overvintringsområde for flere fuglearter.

Her er hva Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skriver i forbindelse med fredningen:

Strømmen fuglefredningsområde – Rissa kommune
Strømmen i Rissa kommune ble fredet som fuglefredningsområde ved kongelig resolusjon 23. desember 1983. Fuglefredningsområdet har et areal på ca. 310 dekar, hvorav ca. 225 dekar er vannareal. Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med rike strandenger, samt bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugler. Strømmen representerer en naturtype, grunne salt-/ brakkvannsstrømmer, som er sjelden i Trøndelag.

En særegen naturtype
Strømmen er forbindelsen mellom brakkvanns-/saltvannssjøen Botn og Trondheimsfjorden, et område hvor flo- og fjære-vekslingene bestemmer strømforholdene. Området danner en S-slynge gjennom et vakkert kulturlandskap dominert av jordbruk og bebyggelse. Nedenfor Sundbrua deles Strømmen i to løp, det søndre er svært grunt og blir bare fylt under storflo. På Øra, som ligger i mellom løpene, er det strandeng/fuktengvegetasjon, noe en også delvis finner langs kantene av Strømmen. Ved fjære sjø tørrlegges arealer med sand- og mudderfjære på begge sider av Strømmen.

Et viktig område for vannfugl
Strømmen har stor betydning som rasteplass under trekket vår og høst samt som overvintringsplass for vannfugler. Stokkanda er den vanligste andefuglen på trekket, men også krikkand og brunnakke er regelmessige. Av vadere forekommer bl.a. sandlo, heilo, vipe, dvergsnipe, myrsnipe, polarsnipe, brushane, rødstilk og enkeltbekkasin i varierende antall. Fiskemåken opptrer i stort antall. Sjeldne fugler er også sett i trekktidene. Fordi strømforholdene holder området isfritt om vinteren, har fuglefredningsområdet også stor verdi som overvintringsplass, spesielt for andefugler. Stokkanda er mest tallrik, men også ærfugl, bergand, havelle, kvinand og siland overvintrer.

Et karakteristisk innslag er sangsvanen, som tilbringer vinteren her i småflokker. Den er faktisk omtalt fra Strømmen så langt tilbake som 1720! Den sjeldne dvergdykkeren er sett flere ganger vinterstid. Gravand, tjeld og fiskemåke er blant de få fugleartene som hekker ved Strømmen, men området er likevel viktig også om sommeren pga. at ikkehekkende fugler og fugler som hekker i omgivelsene bruker Strømmen som beiteplass.

I forbindelse med vernearbeidet ble det i 1979 skrevet en rapport om fuglelivet i Strømmen, på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

En annen rapport utgitt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og som bl.a. omhandler fuglelivet i Strømmen kan lastes ned HER.

Statens naturoppsyn foretar hvert 10. år en totaltelling av fugler i de ulike fredaområdene i fylket. Dette i den hensikt å kunne følge med i utviklingstrender for de ulike arter. Det var tilnærmet ukentlige tellinger i Strømmen i 2010.

Artsliste
Siste observasjoner

Kart over området. Hos www.miljostatus.no finner du også et bra satelittbilde over området.